Skip to main content

2019

Bases convocatòria per la creació d'una borsa de traball per a proveïr llocs de treballs temporals d'oficials de manteniment de mobiliari urbà

Bases específiques reguladores per a la creació d'una borsa de treball per a preveïr de llocs de treball temporals d'auxilliar de jardineria

Bases específiques reguladores del procés de selecció i avaluació dels candidats/es presentats a la convocatòria pública realitzada per a la contractació laboral d'una plaça d'oficial de manteniment mobiliari urbà

Bases específiques reguladores del procés de selecció i avaluació dels candidats/es presentats a la convocatòria pública realitzada per a la contractació laboral d'una plaça d'auxiliar de jardineria amb discapacitat