Skip to main content

Biodiversitat urbana

La biodiversitat urbana comprèn la gran varietat d'organismes vius (flora i fauna) que habiten la ciutat i els sistemes ecològics en què es troben, sovint modelats per l'acció humana.
Apropar la natura a la ciutat fomentant la biodiversitat més enllà de la seva funció ornamental, aporta beneficis per a la nostra salut i benestar: el verd urbà regula la temperatura, purifica l'aire i fixa el CO2 i ens fa més resilients davant el canvi climàtic.

 

biodiversitat urbana

Des de l'Ajuntament de Castelldefels i Jarfels es realitzen estudis i anàlisis per avaluar de quina manera es porten a terme actuacions i tasques de manteniment sostenibles per a la vegetació per tal de fomentar la biodiversitat urbana del municipi.

A Jarfels gestionem els espais verds per gaudir d'entorns més saludables seguint criteris generals, dins el marc d'adaptació al canvi climàtic: espècies de baixa demanda hídrica, adaptades al clima mediterrani, i foment de la biodiversitat per reduir l'aportació de productes fitosanitaris (lluita integrada de plagues). 

Les actuacions que realitzem per fomentar la biodiversitat són:

  • Plantacions d'arbrat amb espècies adaptades a les nostres condicions climàtiques
  • Tractaments que fomenten la lluita integral contra plagues
  • Reducció del nombre de segues
  • Adaptació de les tasques de manteniment tenint en compte les condicions climàtiques del municipi
  • Incorporació de nous criteris en la retirada de vegetació espontánia "males herbes"
  • Naturalització amb sembra de prats, prats florits, herbassars i escocells
  • Instal·lació d'hotels d'insectes i caixes niu

Sega diferenciada
Als prats i herbassars de la ciutat seguem de forma diferenciada, combinant sectors amb herba alta i baixa, de manera que a tocar dels camins i accessos la sega és més baixa i a l'interior, la sega és més alta. Amb aquesta actuació afavorim l'entrada espontània de diferents espècies de flora i fauna a l'entorn urbà, aportant-los espais de refugi adaptats a les seves necessitats.

sega diferenciada

Sembra d'escocells
En alguns escocells del municipi, com els de la Plaça Joan XXIII, la Plaça Neus Català o la Plaça de l'Església, s'han sembrat llavors als escocells per crear zones de refugi d'insectes. Aquests insectes, actuen com a agents contra les plagues; així s'eviten herbicides o altres productes químics.

esglesia

Naturalització d'espais verds
Per tal d'afavorir la conservació de la biodiversitat i fer més sostenible la gestió del verd urbà, estalviant aigua i energia, s'han naturalitzat parterres sembrant o plantant vegetació més adaptada al clima mediterrani.

naturalizacion2

Foto: l'equip de Jarfels sembrant llavors el mes de novembre

naturalització

 Foto: vegetació que ha florit durant el mes de febrer